[WSMDiscuss] 50 years after Barbarossa: Détente with Russia instead of Cold War 2.0.

Matyas Benyik benyikmatyas at gmail.com
Tue Jun 22 14:23:27 CEST 2021


Hello Friends,

ATTAC Hungary has made the Declaration public in Hungarian at its website:
https://www.attac.hu/2021/06/enyhules-oroszorszaggal-a-hideghaboru-2-0-helyett/

Best regards,

Matyas Benyik

Tord Björk <tord.bjork at gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. jún. 22., K,
12:00):

> This statement by Attac Germany is supported by Activists for Peace,
> Swedish translation below.
>
> Détente with Russia instead of Cold War 2.0.
>
> Declaration of Attac Germany on the occasion of
> the 80th anniversary of the German invasion of the Soviet Union
>
> 22 June marks the 80th anniversary of Nazi Germany's invasion of the
> Soviet Union. From the beginning, this war - unlike the war in the
> West - was planned as a racist war of extermination. In the strategic
> planning of the Wehrmacht, the extermination of 50-60% of the "Slavic
> subhumans" in the European part of the Soviet Union was intended, and
> a further 15%-25% were to be expelled behind the Urals. The rest were
> to be made into labour slaves of the "Aryan master race".
>
> To psychologically prepare the German population for war, the
> ideologies of the “Slavic sub humans” and the "Jewish-Bolshevik world
> conspiracy" were propagated. German barbarism cost the lives of 27
> million people in the Soviet Union. These atrocities must not be
> forgotten or relativised. Even if the singularity of the Holocaust is
> not in question, the war of extermination in the East, too, gives rise
> to a moral and political responsibility for us today.
>
> Today, this means accepting the principle of common security, as
> practised in Willy Brandt's Ostpolitik, i.e. the principle that
> security can only be achieved together and with consideration for the
> security interests of the other side.
>
> Today, this means an active policy of détente instead of NATO military
> deployment at the Russian borders, arms race and Cold War.
>
> Today, that means political dialogue to solve conflicts instead of
> confrontation and to divide the world again into hostile camps.
>
> Today, it means economic cooperation and good neighbourly relations
> instead of sanctions. And it also means putting an end to build up
> enemy images, depicting Russia as empire of evil by politicians and
> many mainstream media. It means putting an end to the conceited
> thinking in terms of superiority, that today resurrects in the guise
> of "European values", for example when Brussels says "our soft power
> is the best in the world" (former EU foreign representative Mogherini)
> and German Foreign Minister Maas enthuses about "European patriotism".
>
> Against the background of global problems such as the climate
> catastrophe, the dramatic transformations in the international system,
> the renewed danger of nuclear war due to the termination of arms
> control agreements and new military technologies, as well as the
> challenges posed by pandemics, growing poverty and increasing wealth,
> a new Cold War is pure madness.
>
> Attac Germany
> Frankfurt/M. 21 June 2021
>
> Swedish version:
>
> Aktivister för fred stödjer tyska globala rättviserörelsen ATTAC:s
> uttalande för avspänning vid årsdagen för Nazitysklands attack på
> Sovjetunionen 22 juni 1941. Ett uttalande som stärker kampen för fred
> på Jorden och fred med Jorden.:
>
> Avspänning med Ryssland istället för kalla kriget 2.0.
>
> Uttalande från Attac Tyskland i samband med
> 80-årsjubileet för den tyska invasionen av Sovjetunionen
>
> Den 22 juni är det 80-årsjubileet för Nazitysklands invasion av
> Sovjetunionen. Från början planerades detta krig - till skillnad från
> kriget i väst - som ett rasistiskt utrotningskrig. I Wehrmachts
> strategiska planering avsågs förintelsen av 50-60% av de "slaviska
> untermenschen - lägre stående varelser" i den europeiska delen av
> Sovjetunionen, och ytterligare 15% -25% skulle utvisas bakom Ural.
> Resten skulle göras till arbetarslaver av den "ariska överlägsna
> rasen".
>
> För att psykologiskt förbereda den tyska befolkningen för krig spreds
> ideologisk propaganda om de "slaviska underlägsna människornas" och
> den "judisk-bolsjevikiska världskonspirationen". Tysk barbarism
> kostade 27 miljoner människor livet i Sovjetunionen. Dessa grymheter
> får inte glömmas bort eller relativiseras. Även utan att ifrågasätta
> det unika med Förintelsen ger utrotningskriget i öst också anledning
> för oss att ta ett moraliskt och politiskt ansvar idag.
>
> Idag innebär detta att acceptera principen om gemensam säkerhet, som
> den praktiseras i Willy Brandts Ostpolitik, dvs. principen att
> säkerhet bara kan uppnås tillsammans och med hänsyn till den andra
> sidans säkerhetsintressen.
>
> Idag betyder detta en aktiv politik för avspänning istället för Natos
> militära utplacering vid de ryska gränserna, vapenkapplöpning och
> kallt krig.
>
> Idag betyder det politisk dialog för att lösa konflikter istället för
> konfrontation och för att dela upp världen igen i fientliga läger.
>
> Idag betyder det ekonomiskt samarbete och goda grannförbindelser
> istället för sanktioner. Och det innebär också att sätta stopp för att
> bygga upp fiendebilder, som målas upp av politiker och många
> massmedier av Ryssland som ett imperium av ondska. Det betyder att
> sätta stopp för självgoda tankar om egen överlägsenhet, som idag
> återuppstår i gestaltningen av "europeiska värderingar", till exempel
> när Bryssel säger "vår mjuka kraft är den bästa i världen" (tidigare
> EU: s utländska representant Mogherini) och Tysklands utrikesminister
> Maas entusiasm över "europeisk patriotism".
>
> I ljuset av globala problem som klimatkatastrofen, de dramatiska
> omvandlingarna i det internationella systemet, den förnyade risken för
> kärnvapenkrig på grund av uppsägningen av vapenkontrollavtal och ny
> militär teknik, liksom de utmaningar som pandemier medför, växande
> fattigdom och ökande rikedom är ett nytt kallt krig ren galenskap.
>
> Attac Tyskland
> Frankfurt / M. 21 juni 2021
>
> Översatt av Aktivister för fred
> Originaltext på engelska ovan.
>
>
> Tord Björk
>
> email: tord.bjork at gmail.com, skype: tordbjork, tel: +46 (0)722 15 16 90
> address: Kyrkängsbacken 8, 14135 Huddinge, Sweden
>


-- 
Ph/F:+36 1 282 70 92
M:+36 30 252 43 26
Skype id:mbenyik
http://attac.hu <http://attac.zpok.hu>
http://new.attac.hu

<http://attac.zpok.hu/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.openspaceforum.net/pipermail/wsm-discuss/attachments/20210622/d6f3a0d8/attachment.htm>


More information about the WSM-Discuss mailing list